Nota Legal

Textos Legals Versió 1 10-2017


1.1 Avís Legal
1.2 Política de Privacitat
1.3 Política de Cookies

 

1.1 Avís Legal


D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

ESTATIC, S.L.U., [d’ara endavant ESTATIC STORE], és el responsable del portal Web estaticstore.com, que actua exclusivament com a gestor dels continguts del present portal Web, domiciliada en la C/ Ciutat de Valls, Nº 29 - Local 1 - AD500 ANDORRA LA VELLA, NRT L-712454-P, amb el Registre de Comerç número 927338T, és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a estaticstore@estaticstore.com.
 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ESTATIC STORE, en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.
 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ESTATIC STORE no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, i ESTATIC STORE no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de estaticstore.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web estaticstore.com, com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.
 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ESTATIC STORE pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ESTATIC STORE declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, ESTATIC STORE no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

ESTATIC STORE no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ESTATIC STORE realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ESTATIC STORE.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ESTATIC STORE i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ESTATIC STORE.

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per ESTATIC STORE. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte per autorització expressa de ESTATIC STORE, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” estaticstore.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de ESTATIC STORE, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ESTATIC STORE.
 

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a ESTATIC STORE, pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur:p>

  • No comparteixi la seva informació personal
  • Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de 'spoofing' o 'phishing')
  • Comuniqui els Intents de 'phishing'
  • Protegeixi la seva contrasenya
  • Sempre efectuï els seus pagaments mitjançant els mitjans de pagament de ESTATIC STORE

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

ESTATIC STORE mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a ESTATIC STORE perquè procedeixin a la investigació de l'incident.IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de ESTATIC STORE o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per ESTATIC STORE descrits en les condicions generals, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

ESTATIC STORE utilitza el domini "estaticstore.com” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, com per exemple: estaticstore.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "estaticstore" o bé "estaticstore.com" en la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de estaticstore.com.
Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça estaticstore@estaticstore.com i adjunti el correu electrònic que consideri fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a estaticstore@estaticstore.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

SEMPRE EFECTUÏ ELS SEUS PAGAMENTS MITJANÇANT ELS MEDIS DE PAGAMENT DE ESTATIC STORE

Els pagaments realitzats a través dels mitjans de pagament de ESTATIC STORE són segurs, estan garantits i són els únics mètodes autoritzats i reconeguts per ESTATIC STORE.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”.

1.2 Política de Privacitat

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de ESTATIC, S.L.U., [d’ara endavant ESTATIC STORE], amb domicili social al C/ Ciutat de Valls, Nº 29 - Local 1 - AD500 ANDORRA LA VELLA, NRT L-712454-P, amb el Registre de Comerç número 927338T, E-mail estaticstore@estaticstore.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix ESTATIC STORE.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça estaticstore@estaticstore.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Ciutat de Valls, Nº 29 - Local 1 - AD500 ANDORRA LA VELLA, o bé a través del correu electrònic a estaticstore@estaticstore.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESTATIC STORE està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política], s’informa als usuaris de estaticstore.com del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

ESTATIC STORE considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment de la Llei qualificada 15/2003, de Protecció de Dades Personals, per mitjà del present document, ESTATIC STORE,

informa :

1-Titularitat dels Fitxers

ESTATIC STORE amb domicili social a: C/ Ciutat de Valls, Nº 29 - Local 1 - AD500 ANDORRA LA VELLA - AD500 ANDORRA LA VELLA, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals depenent de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades i que poden ser consultades en la Web http:// www.apda.ad.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER].

2-Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

a. Per al Fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web estaticstore.com.

b. Resoldre les qüestions formulades

c. Facilitar la interactuació de l’usuari amb els processos de venda on-line.

d. i remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de ESTATIC STORE.

2.2-Prestadors de serveis de dades personals

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (art.12 LQPD i art. 9 RAAPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades personals subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè ESTATIC STORE, trameti informació periòdica per a informar-lo dels seus serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça estaticstore@estaticstore.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

3-Mesures de Seguretat

ESTATIC STORE, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

4. Drets d’Accés, Rectificació, Supressió i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, ESTATIC STORE, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, i si escau oposició (Drets ARSO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a: estaticstore@estaticstore.com.
- comunicació per escrit dirigida a: ESTATIC STORE, C/ Ciutat de Valls, Nº 29 - Local 1 - AD500 ANDORRA LA VELLA.

ESTATIC STORE, procedirà a notificar la seva decisió en el termini de 5 dies hàbils des del moment que es rep la sol·licitud. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 5 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

ESTATIC STORE, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 30 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

5-Canvi de Normativa

ESTATIC STORE, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: estaticstore@estaticstore.com.
 

1.3 Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, ESTATIC STORE, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.


Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042


Els informem que ESTATIC STORE, en el seu domini estaticstore.com no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

COOKIES PRÒPIES

estaticstore.com

ver_legal

Permanent

Control versió dels textos legals

COOKIES DE TERCERS

estaticstore.com

__utma

2 anys a partir de la configuració o actualització.

S’usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

 

estaticstore.com

__utmb

30 minuts a partir de la configuració o actualització.

S’usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

 

estaticstore.com

__utmc

Fi de la sessió del navegador.

No s’usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l’usuari estava en una nova sessió o visita.

 

estaticstore.com

__utmz

Sis mesos a partir de la configuració o actualització.

Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

 

estaticstore.com

__utmv

Dos anys a partir de la configuració o actualització.

S’usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s’usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix lloc web, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

 

2019 Estatic Store - All rights reserved Powered by Bitanube